Salgs- og leveringsbetingelser for any.cloud A/S

Version 2.0

Download vores SLA som pdf

DEL I – GENERELLE VILKÅR

1.        ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETIN­GELSER

1.1    Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Betingel­serne”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra any.cloud A/S (”Selskabet”).

1.2    En kunde (”Kunden”) er forpligtet til at overholde aftalen med Selskabet (”Aftalen”) og disse Betingelser i hele Aftalens løbetid.

 

2.        SELSKABET

2.1   Selskabet har endvidere modtaget ISAE3402 Type II-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hosting-ydelser. Selskabet forpligter sig til at opretholde denne eller en tilsvarende certificering i aftaleperioden.

 

3.        LØSNINGEN

3.1    Selskabet leverer de hosting-ydelser over for Kunden, der fremgår af Aftalens pkt. 2.1 (”Løsningen”). Selskabet kan til enhver tid tilbyde Kunden et eller flere gratis basis-produkter i en midlertidig eller permanent periode eller stille sådanne produkter til rådighed for Kunden. Sådanne gratis produkter er ikke omfattet af definitionen ”Løsningen” og kan til enhver tid ændres, fjernes eller modificeres af Selskabet, ligesom Selskabet ikke har noget ansvar for eller i relation til sådanne produkter. Tilsvarende gælder Selskabets service level-forpligtelser ikke i relation til disse produkter. Selskabet er berettiget til at opkræve betaling for Kundens aktuelle anvendelse af disse gratis produkter samt, hvis Kunden ønsker det, gratis basis-produkt opgraderet eller ændret.

3.2    Alle ydelser, som Kunden bestiller hos Selskabet i tillæg til den specifikke Løsning som Kunden har valgt, er tillægsydelser, som Kunden skal betale særskilt for. Disse Betingelser gælder for alle tilvalg. Løsningen omfatter eksempelvis ikke Veeam-licenser, SureBackup baseret på Sandbox, Selskabets Disaster Recovery as a Service (DRaaS), ReSure og Instant Recovery.

3.3    Selskabets ydelser og ansvar omfatter kun Selskabets overvågning af, at de virtuelle servere er tilgængelige og virker, og Selskabet skal anses for at have leveret sin ydelse til Kunden, såfremt der er ”heartbeat” i den virtuelle maskine. Selskabet har intet ansvar for forhold, som opstår i eller i forbindelse med Kundens eget operativsystem, og Selskabet har heller intet ansvar for Kundens egen anvendelse, herunder medarbejderes brug, applikationer, internetløsning og funktionalitet samt andre forhold, der ligger uden for Selskabets Løsning eller kontrol.

3.4    Såfremt antallet af brugere hos Kunden ændres, er Selskabet berettiget til automatisk og uden varsel at opkræve betaling herfor.

 

4.        VEEAM-BASEREDE PRODUKTER

4.1    Selskabets DRaaS-løsninger består i cloud-ressourcer baseret på multicloud-funktionaliteter, herunder, men ikke begrænset til CPU, RAM, storage, netværk og Veeam-software.

Kunden er forpligtet til at have seneste version af Veeam. Selskabet kan ikke sikre og har intet ansvar i relation til funktionaliteten af Løsningen, hvis ikke dette er tilfældet. Alle forhold i relation til Kundens rettigheder til Veeam og anvendelse heraf er i øvrigt Selskabet uvedkommende. I forbindelse med ændring af produkter, er Selskabet berettiget til at stille yderligere krav til Kunden i relation hertil.

4.2    Kunden er forpligtet til at overholde alle forpligtelser i henhold til de vilkår, som Kunden har påtaget sig over for Veeam. Kundens forhold til Veeam er i enhver henseende Selskabet uvedkommende, og Selskabet er i enhver henseende uden ansvar for anvendelse af eller indholdet af Veeam, herunder brug, vilkår, licens, funktionalitet eller oppetid, ligesom Kunden er bekendt med, at ændringer i Veeam kan medføre ændringer, begrænsninger eller modifikationer i Løsningen. Selskabet er i enhver henseende uden ansvar for sådanne ændringer, begrænsninger eller modifikationer.

 

5.        PRISFASTSÆTTELSE

5.1    Den angivne pris fastsættes pr. hosting-ydelse, som leveres til Kunden.

5.2    I tilfælde af ændringer i antallet af hosting-ydelser reguleres prisen i overensstemmelse hermed og faktureres i overensstemmelse med disse Betingelser.

DEL II – TEKNISKE VILKÅR

6.        SELSKABETS DATACENTRE

6.1    Data lagres hos Selskabets datacenter, som er placeret på datacentre beliggende i Danmark, medmindre andet specifikt er aftalt. Kunden accepterer, at alle data overføres til Selskabets datacentre, og giver samtykke til, at Selskabet derigennem har adgang til disse data.

6.2    Selskabets datacenter er certificeret i henhold til SOC2 eller tilsvarende.

 

7.        LØSNINGENS OMFANG

7.1    Selskabet leverer og har alene ansvar for de af Aftalens pkt. 2.1 omfattede ydelser. Selskabet har ikke noget ansvar for Kundens håndtering af Løsningen, herunder de informationer, som Kunden giver via den installerede softwares user interface.

7.2    Selskabet leverer kun support på de ydelser, der fremgår af Aftalens pkt. 2.1, og omfatter kun support, som vedrører eller er forårsaget af Selskabets Løsning. Enhver support herudover er tillægsarbejder, som faktureres særskilt, medmindre årsagen skyldes Selskabets forhold. Al support udføres som udgangspunkt som remote support.

7.3    Løsningen indeholder de begrænsninger, der fremgår af Selskabets tilbud til Kunden.

7.4    Der er mulighed for at Kunden kan tilvælge co-lokation af data, men dette en ekstraydelse, som Kunden skal betale særskilt for.

7.5    Selskabet tilbyder storage i 5 tiers. Minimumshastighed for hver tier måles i storage-systemet og danner grundlag for løsningens hastighed.

 

8.        OPPETID

8.1    Selskabet garanterer en oppetid på den generelle drift (målt over den seneste fakturaperiode) på 99,5%.

8.2    Ved oppetid forstås

Tilgængelighed_____________   * 100

(Total tid) – (planlagte nedetid) hvor:

i)          tilgængelighed er det antal timer i den seneste fakturaperiode, hvor Løsningen har været tilgængelig for Kunden

ii)        Total tid er det samlede antal timer i den seneste fakturaperiode og

iii)      Planlagt nedetid er det antal timer i den seneste fakturaperiode, hvor Løsningen ikke har været tilgængelig for Kunden som følge af planlagt service og vedligeholdelse i overensstemmelse med pkt. 9.1.

 

8.3    I følgende tilfælde anses Løsningen for at have været tilgængelig for Kunden og henregnes derfor til oppetid:

i)          Ved fejl afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende på hardware, software, systemer eller udstyr, som leveres af tredjemand, og som er uden for Selskabets kontrol,

ii)        Ved fejl, afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende i eller på Kundens system, udstyr eller andet, som udføres af tredjemand, eller som er uden for Selskabets kontrol,

iii)      Ved fejl, afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende i kommunikationen mellem Kunden og Selskabets datacenter,

iv)      Ved andre forhold som er forårsaget af Kunden, Kundens udstyr eller software, Kundens medarbejdere eller en af Kunden antaget tredjemand.

 

8.4    Såfremt oppetidsgarantien i pkt. 8.1 ikke opfyldes, modtager Kunden på afregningen for den næste fakturaperiode et nedslag på DKK 1.000 pr. 0,1%, som den samlede oppetid ligger under oppetidsgarantien, dog maksimalt DKK 10.000.

 

9.        SERVICE OG VEDLIGEHOLD

9.1    Selskabet er til enhver tid berettiget til at udføre planlagt service, reparation og vedligeholdelse af Løsningen. Kunden skal holde sig ajourført om sådanne arbejder på Selskabets hjemmeside. Kunden har endvidere mulighed for at tilmelde sig en SMS-ordning vedrørende sådanne arbejder. I så fald er det Kundens ansvar at holde Selskabet orienteret og opdatere de relevante telefonnumre. Sådan planlagt nedetid skal ikke belaste Selskabet ved opgørelsen af oppetid.

9.2    Selskabet forbeholder sig ret til at udføre emergency-arbejde vedrørende Løsningen. Emergency-arbejde varsles så hurtigt, som det er muligt, og så vidt dette er muligt pr. e-mail til Selskabets kontakt hos Kunden. Selskabet forsøger at minimere emergency-arbejde og, så vidt det er muligt, at udskyde det til sen aften/nattetimerne og/eller i weekenden. Sådant emergency-arbejde udgør nedetid ved opgørelsen af, hvorvidt oppetidsgarantien er opfyldt.

9.3    Hvis Kunden ønsker at ændre, tilføje eller udvide Løsningen, skal Kunden fremsende skriftlig anmodning herom til Selskabet. Selskabet skal herefter inden for en periode på 15 hverdage gennemføre de ønskede ændringer, medmindre Selskabet inden for 5 dage efter modtagelsen af henvendelsen fra Kunden meddeler Kunden, at den ønskede ændring er i strid med denne Aftale, gældende lovgivning eller ikke er teknisk mulig. Såfremt Kunden ønsker at udvide Løsningen, skal Kunden betale herfor i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende priser. Den tid, som Selskabet skal bruge på at opdatere Løsningen i overensstemmelse hermed, er ekstraarbejde.

9.4    Kunden skal for egen regning bistå Selskabet ved alle typer af fejlsøgning.

9.5    Kunden er forpligtet til løbende at holde Selskabet orienteret om Selskabets tekniske og administrative kontaktpersoner hos Kunden.

9.6    Følgende gælder i relation til responstid i tidsrummet mandag – fredag 9.00 – 17.00:

9.6.1     Selskabet påbegynder fejlretning senest 3 timer efter at have modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl under overvågningen i overensstemmelse med pkt. 3.3.

9.6.2     I tilfælde af en efter Selskabets skøn alvorlig begivenhed vedrørende Selskabets infrastruktur (og ikke vedrørende Kundens operativsystem eller VM’er) vil Selskabet påbegynde fejlretningen inden for 90 minutter efter at have modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl under overvågningen.

9.7           Følgende gælder i relation til responstid uden for det i pkt. 9.6 nævnte tidsrum:

9.7.1     Selskabet påbegynder fejlretning senest 4 timer efter at have modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl under overvågningen i overensstemmelse med pkt. 3.3.

9.7.2     I tilfælde af alvorlige begivenheder, vil Selskabet påbegynde fejlretningen inden for 2 timer efter at have modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl under overvågningen.

 

10.    PÅLIDELIGHED

10.1Ved pålidelighed forstås den gennemsnitlige periode mellem fejl (mean time between failures) beregnet i overensstemmelse med pkt. 8 og 9.

10.2Selskabet garanterer en pålidelighed på 99,5%. I tilfælde af, at denne pålidelighedsgaranti ikke opfyldes, modtager Kunden på afregningen for den næste fakturaperiode et nedslag på DKK 1.000 pr. 1,0% som den samlede pålidelighed ligger under pålidelighedsgarantien, dog maksimalt DKK 10.000.

 

11.    RETABLERINGSTID

11.1Retableringstiden betegner tidsrummet, som det tager Selskabet at retablere Kundens Løsning i tilfælde af en driftsafbrydelse. Retableringstiden afhænger af Løsingen, produktet, Kunden og tredjemand og varierer derfor på baggrund af de konkrete forhold. Selskabet indestår dog for at kunne retablere enhver enhed i datacentret, som er betroet Selskabet i overensstemmelse med Aftalen og disse Betingelser, senest 3 hverdage efter at Selskabet har modtaget underretning om en driftsafbrydelse.

 

12.    PATCH MANAGEMENT

12.1Selskabet tilbyder et fuldt udbygget Patch Management-system fra IBM baseret på TEM. Dette sikrer automatisk kontrol af nyeste opdateringer og security patches samt risici udsendt fra DKCERT.

12.2Denne service leveres til alle Selskabets interne OS-platforme. Formålet med dette er at optimere sikkerheden for alle Selskabets kunder via en automatiseret proces. Med i TEM systemet er yderligere en AV-klient som sikrer Anti-Virus-beskyttelse på leverede OS-platforme fra Microsoft.

12.3Der laves kontrol to gange om måneden. Selskabets driftsansvarlige modtager informationer omkring relevante security updates eller andre sikkerhedsrisici fra Selskabets supportfunktion. Selskabet implementerer de fra systemet anviste patches og security updates hurtigst muligt herefter.

 

DEL III – JURIDISKE VILKÅR

 

13.    LEVERING

13.1Medmindre andet er skriftligt angivet i Selskabets tilbud eller ordrebekræftelse eller Aftalen, er den angivne idriftsættelsesdato anslået efter Selskabets bedste skøn.

13.2Såfremt den angivne idriftsættelsesdato overskrides, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til Selskabet kræve levering og fastsætte en rimelig frist hertil, som ikke kan være kortere end 3 uger. Leverer Selskabet ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som Kunden bærer ansvaret for, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til Selskabet annullere aftalen. Kunden kan ikke rejse krav mod Selskabet som følge af forsinkelse. Dette punkt gælder ikke, såfremt forsinkelsen skyldes tredjemand eller forhold, som i øvrigt ligger uden for Selskabets kontrol.

 

14.    FAKTURERING

14.1Medmindre andet er specifikt angivet, er samtlige priser i Selskabets tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer i danske kroner ekskl. moms. Medmindre andet er angivet i det nævnte materiale, forbeholder Selskabet sig ret til – indtil levering har fundet sted – at foretage ændringer i priserne.

14.2Kunden faktureres forud for den valgte Løsning.

14.3Ved indgåelse af denne aftale er Selskabets til enhver tid gældende timepris, der fastsættes hvert år 1. januar, p.t. kr. 1.500 excl. moms pr. time i tidsrummet 09.00 – 17.00, og kr. 2.800 excl. moms pr. time i tidsrummet 17.00 – 09.00. Alle tillægsydelser og support faktureres i overensstemmelse med de priser, der fremgår af www.anycloud.dk og Selskabets prisliste.

14.4Kunden betaler for Selskabets gældende kørselstakster.

 

15.    BETALINGSBETINGELSER

15.1Selskabets betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt er aftalt mellem Selskabet og Kunden.

15.2Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregner Selskabet en morarente, som udgør 1,5% pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldstidspunktet. Endvidere pålignes et administrationsgebyr på minimum kr. 100,- i forbindelse med rykkerskrivelser. Selskabet fremsender rykkerskrivelser hver 8. dag efter forfaldstidspunktet, og sagen overgår efter 3. rykker til inddrivelse hos Selskabets advokat eller inkassobureau.

15.3Betaling med frigørende virkning kan alene ske til Selskabets adresse, medmindre andet fremgår af fakturaen eller i øvrigt skriftligt er blevet meddelt fra Selskabet til Kunden.

15.4Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Selskabet, og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

15.5Ved manglende rettidig betaling fra Kundens side er Selskabet berettiget til at suspendere Aftalen, således at Kunden ikke modtager de af Løsningen omfattede ydelser, før Kunden har betalt. De af Løsningen omfattede ydelser genåbnes, når det udestående beløb er betalt. Såfremt Kunden ikke betaler senest 10 dage efter at have modtaget første rykker, udgør det væsentlig misligholdelse fra Kundens side.

15.6Alle priser reguleres én gang årligt i henhold til nettoprisin­dekset, dog med minimum 3%. Hvis Danmarks Statistik op­hører med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen.

 

16.    AFTALEPERIODE

16.1Aftalen er for begge parter uopsigelig i den aftalte Bindingsperiode og kan tidligst opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udløbet af Bindingsperioden. Såfremt Aftalen ikke opsiges i overensstemmelse hermed, forlænges den automatisk med 3 måneder ad gangen, indtil den opsiges med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

 

17.    REKLAMATION

17.1Mangler, som opdages eller burde være blevet opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 3 dage efter at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til Selskabet.

17.2Efter Selskabets valg afhjælpes mangler ved udbedring af manglen eller omlevering.

17.3Kunden er ansvarlig for og afholder selv alle omkostninger i forbindelse med konfiguration af udstyr, hardware og software samt af­hjælpning af fejl og mangler, som skyldes Kundens egne for­hold, herunder Kundens anvendelser af Løsningen og Kundens manglende opfyldelse af Aftalen eller Betingelserne.

 

18.    ANSVARSBEGRÆNSNING

18.1Selskabet anses for frigjort for enhver forpligtelse over for Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, herunder arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Selskabet ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18.2Selskabet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader. Selskabet er ikke ansvarlig for konfiguration af udstyr, hardware og software.

18.3Selskabets ansvar er i alle tilfælde, bortset fra i tilfælde af grov uagtsomhed og forsæt, begrænset til det beløb, der er faktureret Kunden i henhold til aftalen.

18.4Selskabet har intet ansvar i relation til tab eller beskadigelse af data og lignende, medmindre dette skyldes Selskabets grove uagtsomhed eller forsæt. Kunden er forpligtet til at forsikre sig mod tab af data og lignende.

18.5Selskabet har intet ansvar for, at indholdet på Kundens data overholder gældende lovgivning. Pådrager Selskabet sig ansvar overfor tredjemand i anledning af det materiale, der befinder sig på Kundens data, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde Selskabet herfor.

18.6Selskabet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Kundens anvendelse eller ændringer af Løsningen, herunder medarbejderes brug, applikationer, internetløsning og funktionalitet samt andre forhold, der ligger uden for Selskabets Løsning eller kontrol.

18.7For skader på personer og ting som følge af mangler eller fejl ved leverede produkter (produktansvar) er Selskabet alene ansvarlig i det omfang, hvor ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Selskabet hæfter ikke for skade på Kundens ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader). Dette pkt. 18 gælder tilsvarende, hvor relevant, i relation til produktansvar.

 

19.    UNDERLEVERANDØRER

19.1Selskabet er berettiget til helt eller delvist at anvende underleve­randører til udførelse af de ydelser, som er omfattet af Løsningen. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at data om Kunden, hvis nødvendigt for at underleverandøren kan varetage sin opgave over for Selskabet, må overføres til underleveran­døren.

19.2Kunden er bekendt med, at Microsoft anvendes som underleverandør, og forpligter sig til at overholde Microsofts vilkår, herunder i forbindelse med kundens egen licenskontrol.

19.3Prisstigninger på en underleverandørs produkter kan uden forudgående varsel pålægges Kunden.

 

20.    TAVSHEDSPLIGT

20.1Enhver af parterne og dennes medarbejdere har un­der og efter aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte få kend­skab til hos den anden part eller tredje­mand, og hvis hemmeligholdelse ifølge sa­gens natur er påkrævet eller bliver fore­skrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke informationer, som er alment tilgængelige. Ingen af parterne må ej heller selv udnytte sådanne informationer til skade for den anden part eller tredjemand.

20.2Alle oplysninger, uanset skriftligt, mundtligt eller elektronisk, som overlades af Selskabet til Kunden i forbindelse med Af­talen og de ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, må ikke kopieres, videregives, reproduceres eller overlades til tredje­mand uden Selskabets skriftlige samtykke.

 

21.    MISLIGHOLDELSE

21.1Såfremt en af parterne væsentligt mislig­holder sine forpligtel­ser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvi­dation eller betalingsstandsning, er hver af par­terne berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstat­ning efter dansk rets almindelige regler herom. Det præcise­res, at enhver form for manglende betaling fra Kundens side i overensstemmelse med disse Betingelser, krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder over­trædelse af ophavsret, patentret, licens­rettigheder, varemær­keret eller mønster­beskyttelse, udgør væsentlig mislig­holdelse.

21.2Såfremt der på Kundens data findes strafbart materiale, materi­ale, som krænker tredjemands rettigheder, materiale, som er i strid med gældende lovgivning, eller materiale, som krænker Selskabets brugerpolitik, er Selskabet berettiget til at ophæve, suspendere eller afbryde Aftalen med øjeblikkelig virkning. Selskabet har endvidere ret til at videregive strafbart materiale og oplysninger til offentlige myndigheder.

21.3Selskabet er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almin­delige regler herom.

 

22.    SELSKABETS BRUGERPOLITIK

22.1Den Løsning som Selskabet stiller til rådighed for Kunden må ikke anvendes til:

i)          at overtræde gældende love, regler og retningslinjer, herunder særligt straffeloven og ophavsretsloven,

ii)        at overtræde Selskabets brugerpolitik hos de netværk, maskiner eller servere, som nås ved at benytte Løsningen,

iii)      at krænke andres privatliv,

iv)      at overtræde retningslinjerne for udsendelse af markeds­føringsmateriale via e-mail,

v)        uautoriseret brug af maskiner og netværk,

vi)      forsøg på at kompromittere sites og servere (f.eks. de­nial of service attacks),

vii)    falsificere header information eller brugeridentifika­tion,

viii)  distribuere ondsindede programmer til netværk eller ma­skiner (f.eks. vira, orme, Trojan horses, etc.),

ix)      monitorere eller scanne netværk uden tilladelse,

x)        ødelægge sikkerheden eller forstyrre internetkommuni­kationen, herunder skaffe (adgang til) data, som Kunden ikke bør have adgang til, eller logge på en server, hvortil Kunden ikke bør have adgang,

xi)      udføre hvilken som helst form for netværkmonitore­ring (f.eks. packet sniffer) med henblik på at frem­skaffe data, som ikke er tiltænkt Kunden,

xii)    forsøge at omgå bruger-authentication eller sikkerhe­den på enhver host eller network (“cracking”),

xiii)  bruge ethvert program/script/kommando eller sende be­skeder af enhver art, som er designet til at ødelægge eller forstyrre maskiner, servere og netværk – både lo­kalt eller via internettet,

xiv)  sende unsolicited bulk email (“SPAM”),

xv)    opretholde og drive en open mail relay,

xvi)  samle e-mail-adresser fra internettet med henblik på at sende unsolicited bulk e-mail (”SPAM”),

xvii)sende eller modtage copyright-krænkende eller ulov­ligt materiale,

xviii)     opbevare ulovligt materiale på servere, maskiner, ud­styr m.v., som er placeret på eller tilknyttet Selskabets netværk,

xix)  oplyse falsk eller ukorrekt data på sign-up-formularer,

xx)    forsøge at forstyrre eller ødelægge den måde, hvorpå Sel­skabet måler båndbredde-forbrug, strøm og andre services, samt

xxi)  andre  tilsvarende handlinger, som tjener samme for­mål eller har samme konsekvens som de under i) – xx) nævnte handlinger, eller som i øvrigt af Selskabet vur­deres at være et forsøg på at omgå Aftalen, Betingel­serne eller Selskabets brugerpolitik.

22.2Det er Kundens ansvar at kontakte Selskabet, såfremt Kunden bliver opmærksom på et forhold, som er eller kunne være i strid med Selskabets Brugerpolitik.

 

23.    ÆNDRINGER I BETINGELSER

23.1Væsentlige ændringer i Betingelserne, herunder priser, beta­ling, opsigelse samt væsentlige ændringer i indholdet af de ydelser, som leveres i henhold til Aftalen, kan kun foretages af Selskabet med 3 måneders varsel til den første i en måned.

 

24.    TVISTER OG LOVVALG

24.1Enhver tvist mellem Selskabet og Kunden i anledning af en af­tale mellem parterne eller forståelsen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved Sel­skabets værneting. Selskabet skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.